When was Thomas Jefferson born?

Thomas Jefferson was born on April 13, 1743.