When was Wellington Monteiro born?

Wellington Monteiro was born on 1978-09-07.