When was Zero Chou born?

Zero Chou was born in 1969, in Keelung, Taiwan.