Where is Eddie Kendricks' family today?

Birmingham

Atlanta

Detroit

Ohio

California