Asked in Mesopotamia
Mesopotamia

Where is today Mesopotamia?

123

Answer

User Avatar
Wiki User
05/11/2010

Southwest Asia, in Iraq