Ano ang ibig sabihin ng matapat?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Totoo, di nagsisinungaling o nandaraya, di mapagpanggap.
7 people found this useful

Ano ang ibig sabihin ng emotion?

ang emotion ay karaniwang maihahantulad sa nararamdaman sa isang tao karaniwang pag-ibig,galit,sya,lungkot,at marami pang iba.... NICA...=0'

Ano ang ibig sabihin ng palayon?

Palayon - Ang pangngalan ay nasa kaukulang palayon kung ito ay ginagamit bilang: 1. Layon ng Pandiwa Halimbawa: Magbibigay ako ng regalo para sa aking ina. Pandiwa +

Ano ang ibig sabihin ng solstice?

A solstice is an astronomical event that happen twice each year when the sun's apparent position in the sky,as viewed from earth,reachest its northernmost or southernmost extr
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang ibig sabihin ng pangalang diwa?

ang pangalang diwa ay bahagi ng pananalitang nabibigay ngalan sa kilos na taglay ng pandiwa
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang ibig sabihin ng kristiyanong sosyalismo?

nagsimula ang sosyalismong kristiyano sa England at lumaganap sa France at Germany. sinuportahan nito ang kainamang panlipunang demokrasya. binigyan-diin ang mensahe ng simbah