Sino ang nag-imbento ng pera?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

si kevin durant yata e !!
12 people found this useful

Sino ang nag akda ng kartilya ng KKK?

Ang unang nag-akda ng kartilya ng katipunan ay si Emilio Jacinto na syang pinakamata at utak ng katipunan. Sinundan ito ni Andres BOnifacio ngunit Hindi agad naipakita sa pagg
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang tawag sa pera ng Korea?

ano ang tawag sa pera ng korea at ano ang kahalagahan nito