Mga tanong sa Tagalog

Sino si Solomon?

User Avatar
Wiki User
2012-07-16 09:23:25

si haring solomon ang matalinong hari na nagdesisyon kung saan

mapupunta ang batang pinag aagawa ng dalawang ina


Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.