Sinong prisedente ang nag sabi ng magtanim para mabuhay?

Jose P. Laurel