When did Guangzhou Matsunichi F.C. end?

Guangzhou Matsunichi F.C. ended in 2000.