When was Guangzhou Baiyunshan F.C. created?

Guangzhou Baiyunshan F.C. was created in 1998.