Ano ang Holocaust sa tagalog?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ito ang tawag sa pagpatay sa higit 6 na milyong hudyo sa utos ni Hitler
5 people found this useful

Ano ang niece sa tagalog?

pamangkin"> pamangkin babaeng pamangkin ang niece..Kasi pag lalakeng pamangkin naman,nephew..:)

Ano ang hominid sa tagalog?

hominid ay mga kasapi ng biyolohikal na pamilyang Hominidae (ang dakilang mga bakulaw ), na kinabibilangan ng mga Tao , mga tsimpansi , mga gorilya , at mga oranggut