What would you like to do?

Ano ang buod o summary ng Ibong Adarna?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bat tatanong mo sa akin ano ako alien heheheh
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Buod ng kabanata 16-30 ng ibong adarna?

Aralin 16   Pinagyaman ng mahiwagang lobo si Don Santiago dahil sa iang  nagngyaring kaguluhan at hindi pagkaintindihan.   Aralin 17   Naghiwalay na ang lobo at s

Ano ang buod ng ibong adarna?

Aralin 1 Noo'y may isang kahariang tinatawag na Berbanya. Ito'y pinamumunuan ni Haring Fernando at Reyna Valeriana kasama ng kanilang tatlong anak na sina Don Pedro, ang pan

Buod ng kabanata 1 15 ng ibong adarna?

Noo'y may isang kahariang tinatawag na Berbanya. Ito'y pinamumunuan nila Haring Fernando at Reyna Valeriana kasama ng kanilang tatlong anak na sina Don Pedro, ang panganay, Do