Ano ang ibig sabihin ng star sa watawat ng pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ito ay nagsisimbolo ng tatlong malalaking pulo sa Pilipinas
  1. Luzon
  2. Visayas
  3. Mindanao
7 people found this useful

Ano ang ibig sabihin ng INRI sa tagalog?

Ito ay isang salitang Latin na ang ibig sabihin sa Latin ay IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM na angibig sabihin sa Ingles ay Jesus Of Nazareth King Of Jews sa Tagalog ito s