Ano ang ibig sabihinng pangatnig na pananhi?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Tumutugon sa tanong na 'bakit' na nagsasaad ng kadahilan. :))) <3
1 person found this useful

Ano ang kahulugan ng pangatnig?

Ang mga pang-ugnay na pangatnig ay ang mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita,parirala,o sugnay na pinagsunud-sunod sa pangungusap.

Ano ang ibig sabihin ng pahayag na interaksyonal?

Ang Pahayag Na interaksyonal - ay ang paghahatid at pagpapalitan ng mga mensahe,impormasyon at saloobin. Maaaring magkaroonng ibat ibang layunin o intensyon ang mga pahayag

Ano ang ibig sabihin na dula?

Madalas na ang mga unang pumapasok sa ating isipan kapag naririnig ang salitang Dula ay ang entablado at mga aktor na umaarte rito. Ito ay nahahati sa ilang yugto at ang baw

Ano ang pangatnig?

Ang pangatnig ay kataga, salita o grupo ng mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng isang salita sa isa pang salita o isang kaisipan sa isa pang kaisipan. ANG MGA HALIMBAW