What would you like to do?

Ano ang kahulugan sibilisasyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang kahulugan ng sibilisasyon
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kahulugan ng sibika?

ang sibika ay may kinalaman sa pamumuno at patakaran sa isang bansa  napapaloob dito ang tungkol sa mga nasasakupan o teretoryo kasama  din dito ang kultura sa bawat bansa.m

Ano ang sibilisasyon?

Ang sibilisasyon ay ang klase o estado ng pamumuhay sa isang lungsod o lugar.   Ito ay estado ng lipunan kung saan may sariling historical at cultural na pagkakaisa o unit

Ano ang ibig sabihin ng sibilisasyon?

Ang ibig sabihin ng sibilisasyon ay isang pag-unlad pook,lugar,atbansa. Ang sibilisasyon ay ang klase o estado ng pamumuhay sa isanglungsod o lugar.Ito ay estado ng lipunan ku

Ano ang kahulugan ng melodiya?

ang melodiya ay binubuo ng maraming nota at may mas malawak na pagitan at saklaw.May mga uri ng imitasyon ng melodiya:transposition,cannon,augmentation,diminution,retrograde,i

Ano ang kahulugan ng pamilya?

Ang pagkaka intindi ko sa Kahulugang Pamilya ayang pamilya ay ito ang lipon o grupo ng isang pamilya Na iisa ang pananaw batay sa magulang sa kanilang pagpapalaki sa mga anak

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampatagal

Ano ang kahulugan ng dayalekto?

Dayalekto Ang dayalekto ay batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay. Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa ta

Anu-ano ang sampung kandungan ng sibilisasyon?

1.) Mesopotamia 2.) India 3.) China 4.) Egypt 5.) Crete 6.) Tropical Africa 7.) Guatemala, Yucatan, Peninsula 8.) Persia 9.) Palestine 10.) Asia Minor