Ano ang kaibahan ng agrikultura noon at ngayon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang kaibahan ng agrikultura noon mano-mano.
halimbawa: noon mano-mano ang trabaho ng mag sasaka!
ngaun my mga makinarya na para mapadali ang trabaho...
7 people found this useful

Ano ang pinagkaiba ng komunikasyon sa pilipinas noon at ngayon?

Ang pinagkaiba ng komunikasyon noon at ngayon ay mas automatic na, Hindi katulad ng dati na manu-mano ang pagpapadala ng sulat. Mas pinabilis at pina Hi-Tech na. Dahil