What would you like to do?

Ano ang katangiang pisikal ng homo habilis?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Abay ewan
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga katangiang pisikal ng asya?

Ang mga katangiang pisikal ng Asya ay lokasyon, sukat, hugis, anyong tubig, at anyong lupa. madami ring katangian katulad ng timog asya na may mga katangiang mga nagtataasang

Ano ang katangian ng homo habilis?

Homo Habilis - taong nakagawa ng kasangkapan - ang mga kasangkapan yari sa magagaaspang na bato ay pinaniniwalang unang ginamit ng homo habilis at ang ZINJANTHROPUS ay natag

Ano ang katangiang pisikal ng bansang Iraq?

Likas na yaman ng bansang iraq?   In: http://wiki.answers.com/Q/FAQ/2775-4 [http://wiki.answers.com/Q/Likas_na_yaman_ng_bansang_iraq# Read more: http://wiki.answers.com/Q/