What would you like to do?

Ano ang katangiang pisikal ng homo habilis?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Abay ewan
5 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga katangiang pisikal ng asya?

Ang mga katangiang pisikal ng Asya ay lokasyon, sukat, hugis, anyong tubig, at anyong lupa. madami ring katangian katulad ng timog asya na may mga katangiang mga nagtataasang

Ano ang katangiang pisikal ng pilipinas?

Ang heograpiya ay may kaugnayan sa kapaligirang pisikal ng isang bansa. Tumutukoy ito sa lawak o sukat, hugis, topograpiya, lokasyon, at klima. Malaki ang nagagawa ng mga sali

Ano ang katangiang pisikal ng bansang Iraq?

Likas na yaman ng bansang iraq?   In: http://wiki.answers.com/Q/FAQ/2775-4 [http://wiki.answers.com/Q/Likas_na_yaman_ng_bansang_iraq# Read more: http://wiki.answers.com/Q/