What would you like to do?

Ano ang masamang epekto ng droga sa kabataan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

maaaring makasira ito sa kinabukasan ng mga kabataan kung Hindi pipigilan sa pag gamit nito ..
20 people found this useful
Thanks for the feedback!

Maiwas ang kabataan sa masamang bisyo?

dapat silang subaybayan ng husto ng kanilang mga magulang, dapat maging busy palagi, iinvolve sila sa mga sports o recreational activities.

Ano ang masamang epekto ng maagang pagaasawa?

ang pagiging parehong di pa sawa sa pagka dalaga at binata, ang kalayaan na tinatamasa nila nuon e hindi na nila magawa ngayon, pangalawa. maayos na hanap buhay para sa mga te

Ano ang mga epekto ng pananakop ng inglatera sa India?

Ang rebolusyong industriyal na naganap sa England noong kalagitnaan ng ika-18 siglo ay nagbigay daan sa pagigting ng kapitalismo. Ang dating industriya ng mga yaring kamay ( h