What would you like to do?

Ano ang mga batayan sa paghahati ng grupong etnolinggwistiko?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

etnisidad at pamahalaan
+ 119 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You've made it your life's mission to raise awareness about addiction and educate on the importance of treatment. How important is this to you and how will you continue to leave your footprint?

View Full Interview

Ano ang batayan ng pagkakahati ng mga rehiyon ng Asia?

Dahil sa lubhang malawak ang kalupaan ng asya, hinati ito nga mga heograpo sa limang rehiyon. Ibinatay ang pag-hahating heograpiko ng asya sa lokasyon ng mga bansa at pag-kaka
Batayan sa paghahati sa mga relihiyon?

Batayan sa paghahati sa mga relihiyon?

Para mas magkasundo ang mga mamamayan o mga Tao sa isang lugar dahil pareparehas sila ng lahi
Anu-ano ang mga batayan ng kasaysayan?

Anu-ano ang mga batayan ng kasaysayan?

Ang mga batayan ng kasaysayan ay batayang primarya at batayang sekundarya...

Ano ang batayan ng paghahati ng asya?

ang batayan sa paghahati ng heograpiya sa Asya ay ang kultura, relihiyon, pulitika at mga paniniwala pati pananamit ng isang rehiyon

Ano ang mga etnolinggwistiko sa asya?

 Please move this Q/A to the Filipino/Tagalog site, please.