What would you like to do?

Ano ang mga batayan sa paghahati ng grupong etnolinggwistiko?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

etnisidad at pamahalaan
+ 120 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang batayan ng paghahati ng asya?

ang batayan sa paghahati ng heograpiya sa Asya ay ang kultura, relihiyon, pulitika at mga paniniwala pati pananamit ng isang rehiyon

Ano ang mga etnolinggwistiko sa asya?

 Please move this Q/A to the Filipino/Tagalog site, please.