Ano ang pinakanakakatakot na hayop?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ipis
2 people found this useful

Ano ang dilat na katotohanan?

ang DnK ay ang subtle na blog ng mga dugong Maharlika, Nightclub manager at ng mga PSG! ===== at last..! bukas na ito mga bakla sa parlor... halina't maghasik ng lagi

Ano ang 6 na pakikipagkapwa?

Ang mga antas ng pakikipagkapwa Tao ay: 1. kabatian ngunit Hindi kakilala(strangers) -- nagngingitian lang ngunit di magkakilala,naipapakita sa pamamagitan ng pagbati ng hi

Ano ang panghalip na pananong?

Panghalip na Pananong- Panghalip na ginagamit sa pagtatanong. Ito ay pamalit sa pangalang itinatanong. Narito ang mga pangalang pinapalitan ng mga panghalip na pananong. b

Ano ang tinatawag na sanaysay?

Ang Sanaysay na Satirikal Ang sanaysay ay isang komposisyong pampanitikan na naglalahad ng sariling idea o kaisipan ng may akda sa isang paksa. Ang sanaysay na satirikal a

Anu ano ang kaibahan ng hayop sa tao?

ang Tao ay mataas na uri ng hayop dahil ito ay nakapag-iisip ng maayos ,habang ang hayop naman ay mababang uri dahil ito ay Hindi nakapag-iisip ng kasing talino ng Tao.

Ano ang payak na panaguri?

Ang Panaguri ( Predicate sa wikang Ingles) ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Ito ay naglalahad ng mga bagay hinggil sa simun
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang likas na hugis?

Ang likas na hugis ay mga hugis na mula sa kalikasan. hal . hugis ng ulap, araw, bulaklak