What would you like to do?

Ano ang pitong kontinente ng mundo at sukat ng bawat isa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ano ang pitong kontinente at ano ang sukat ng bawat isa
Thanks for the feedback!

Ano ang mga sukat ng bawat kontinente ng mundo?

1. Asya - 44,579,000 km² (17,212,000 sq mi) 2. Hilagang amerika - 24,709,000 km² (9,540,000 sq mi) 3. Timog amerika - 17,840,000 km² 4. Europa - 10,180,000 km²

Ano ang pitong kontinente sa mundo?

Ang Pitong kontinente sa Mundo ay:   1.)Asya =31%   2.)Aprika =20%   3.)Hilagang Amerika =16%   4.)Timog Amerika =12%   5.)Antarktika =10%   6.)Europa