Ano ang tungkol sa lethal injection?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ito ang ginagamit na injection para di na maghihirap ang tao kapag pinaparusahan siya ng parusang kamatayan
2 people found this useful

Ano ang masasabi ng simbahang katoliko tungkol sa diborsyo?

Hindi pa man lubusang natatapos ang mainit na usapin sa RH bill, isa na namang kontrobersiyal na panukalang batas ang patuloy na magpapaalab sa mga diskusyong kasasangkutan ng

Ano ang masasabi mo tungkol sa lokasyon ng asya?

ang lokasyon ng asya ay ang pinakamalaking bahagi,bahag nito ang kalahati ng mundo.ang mga tao dito ay may ibat ibang paniniwala,kagaya ng mga chinese ilan sa kanila,ang mga d