Ano ang tungkol sa lethal injection?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ito ang ginagamit na injection para di na maghihirap ang tao kapag pinaparusahan siya ng parusang kamatayan
2 people found this useful
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ba ang tungkol sa mga badjao?

Ang badjao ay isang katutubong gutom at walang makain.yun lang salamat po ☺ ☺☻♥♦♣♠•◘☼◄↓:₧¥