Anoano ang patakarang pangkabuhayan na itinatag ni Gloria arroyo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Bobo ka ba ako nga naghahanap ng answer para sa project ko eh stupido
4 people found this useful

Ang talambuhay ni Gloria Macapagal Arroyo?

noong pinanganak si Gloria ang kanyang tunay na pangalan ay maria Gloria macaraeg macapagal ang nanay niya ay si evangelina macaraeg macapagal at ang kanyang ama ay si diosdad