Anong pagpupunyagi ng kababaihan sa asya ng Japan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

putangina ang hirap!
1 person found this useful

Mga karapatan ng kababaihan sa panahon ng komonwelt?

Nitong nakaraang Marso 8, 2006 ay ginunita natin ang ika-96 Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan. Kung babalikan, ang ideya ng pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababai