Anu-ano ang balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

thank u
3 people found this useful

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa pilipinas?

Sayang!Hindi ko masasagutan ang aking takdang aralin sa madaling panahon!.Kung maaari pwede po bang ibigay ang sagot sa tanung na ito?.Marami po kasing naghahanap ng tanung na
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang uri ng ating pamahalaan sa pilipinas?

The English translation of the Filipino words "Ano ang uri ng atingpamahalaan sa pilipinas" is 'What kind of government isPhilippines' whose answer is a unitary state.
In Languages and Cultures

Ano ang mga tungkulin ng iba't-ibang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas?

The Department of Education (Filipino: Kagawaran ng Edukasyon ), is the executive department of the Philippine government responsible for the management and governing of th