Anu anong mga bansa ang nagpasimula ng eksplorasyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

noong unang panahon ang bansang Portugal at espanya ang nagpasimula sa explorasyon , nag hahanap sila ng spices o paminta sa iba bang lugar.
3 people found this useful

Anu-ano ang mga patakarang panlabas ng ating bansa?

The most important provisions of the 1987 Philippine Constitution which pertain to the framing of Philippine foreign policy are as follows: Article II, Section 2: "The Philipp

Anu-ano ang mga pinagkukunang yaman ng bansa ng pilipinas?

Ang Pilipinas ay sagana sa mga pinagkukunang yaman tulad ng yamang lupa na makukuha sa mga ( bundok, kabundukan, talampas, burol, kapatagan, lambak atbp); yamang tubig na maku

Anu ano ang mga kontinente ng bansa?

gitnang asya: Kazakhstan,Kyrgyzstan,Tayikistan,Turkmenistan,Uzbekistan silangang asya: Japan,Taiwan,Mongolia,China,Hongkong,Macau,North Korea,South Korea Hilagang Asya: Russi