Anung ibig sabihin ng bukambibig?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga salitang lagi o paulit-ulit na sinasabi
4 people found this useful

Ibig sabihin ng Buddhism?

Buddhism has a history of twenty-five hundred years since it was founded by Gautama Buddha. It has been divided into many sects and denominations. Many different ideas and tho

Ibig sabihin ng pandarayuhan?

Ang paglipat ng lugar na paninirahan ay tinatawag na pandarayuhan o migration. Ang Pandarayuhan ng mga Filipino sa isang bayan, lalawigan, o panloob. Ang pag-alis naman ng mga

Ibig sabihin ng ideolohiya?

Ang Ideolohiya ay mga kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos. Binubuo ito ng mgapaniniwala ukol sa pananaw sa sandaigdigan, ng programa sa pampulitika at panlipunan pagb

Ibig sabihin ng behetasyon?

Ang behetasyon ay tumutukoy sa iba't-ibang uri ng pananim na nakabalot sa lupain ng daig-dig.....nad'zZx:)
In Mga tanong sa Tagalog

Ibig sabihin ng dinastiya?

Ang dinastiya ayang pagpapamana o pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumunomula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan.
In Mga tanong sa Tagalog

Ibig sabihin ng balad?

Putang ina wla nmng qwenta ung mga sagot d2 e
In Mga tanong sa Tagalog

Ibig sabihin ng naturalisasyon?

-ang naturalisasyon ay ang pagpapalit ng pagkamamamayan -pagpapalit ng dayuhan sa pagiging Pilipino mga kailangan para dumaan sa proseso ng naturalisasyon -10 taon na naninira