What would you like to do?

Aral ng Islam?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

shahadah-pagpapahag ng kanilang damdaminRamadan-buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim
5 people found this useful
Thanks for the feedback!

Aral ng alamat ng bundok kanlaon?

ALAMAT NG BULKANG PINATUBO Masagana ang Kahariang Masinlok. Magandang maganda noon ang umaga. Maningning ang sikat ng araw .Sariwa ang hanging amihan. Lunti ang mga halaman

Araling panlipunan anu ang kahulugan ng heograpiya?

Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geographia . Ang geo ay nangangahulugang "lupa" samantalang ang graphein ay "sumulat". Samakatuwid, ang heograpiya ay

Anong aral sa kwento ng ibong adarna?

· Magina mapagmahal sa kapwa. . · Gantimpala ang nararapat sa matatag at masikap" . · Dapat irespeto ang isa't isa lalo na ang iyong sariling kapatid . · Hin