What would you like to do?

Aral ng Islam?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Aral ng Islam?
shahadah-pagpapahag ng kanilang damdaminRamadan-buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim
3 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

How did you snag the role of 'Randy' in the much buzzed about feature film, Camp X-Ray, hitting theaters October 17th?

View Full Interview

Araling panlipunan anu ang kahulugan ng heograpiya?

Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geographia. Ang geo ay nangangahulugang "lupa" samantalang ang graphein ay "sumulat". Samakatuwid, ang heograpiya ay nangan
Aral ng Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan?

Aral ng Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan?

Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan Noong unang panahon ay may mag-asawang may mabuting pagpapasunuran at pagmamahalan. Sila'y sina Adlaw at Bulan. Nagkaanak sila ng m

Katuruan ng Islam?

  What is Islam?: The name of the religion is Islam, which comes from an Arabic root word meaning "peace" and "submission." Islam teaches that one can only find peace in o

Ano ang 13 kasanayan sa pag aaral ng araling panlipunan?

1.pagbasa ng pahapyaw 2.pagatatala 3.pagbuo ng isang balangkas 4.PAGGAWA NG MAGANDANG ULAT 5.paglalagom 6.paggamit ng talalatinigan 7.paggamit ng insiklopedia 8.paggamit ng a

Aral ng alamat ng bulkang mayon?

Gumagawa ng paraan upang mailigtas ang kanyang minamahal,kahit na ang sariling buhay na ang kapalit.

Anu-ano ang sangay ng araling panlipunan?

Ang sangay ng araling panlipunan ay isang pag hahalimbawa kung pano mag paksi at mag pusli.

Anong aral sa kwento ng ibong adarna?

· Magina mapagmahal sa kapwa.· Gantimpala ang nararapat sa matatag at masikap"· Dapat irespeto ang isa't isa lalo na ang iyong sariling kapatid· Hindi dapat maging sakim s