Aral ng Islam?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

shahadah-pagpapahag ng kanilang damdaminRamadan-buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim
3 people found this useful
Thanks for the feedback!
In Uncategorized

What is the meaning of araling panlipunan?

ay isang katagang naglalarawan sa isang malawak ng mga pag-aaral sa iba't ibang larangan na kinakasangkutan ng nakaraan at kasalukuyang pakikipag-ugnayan at kaugalian ng mga t (MORE)

Araling panlipunan anu ang kahulugan ng heograpiya?

Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geographia. Ang geo ay nangangahulugang "lupa" samantalang ang graphein ay "sumulat". Samakatuwid, ang heograpiya ay nangan (MORE)

Aral ng Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan?

Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan Noong unang panahon ay may mag-asawang may mabuting pagpapasunuran at pagmamahalan. Sila'y sina Adlaw at Bulan. Nagkaanak sila ng m (MORE)

Learn about Nasogastic Tubes

If you have irritable bowel syndrome (IBS), you may need a nasogastric (NG) tube inserted. A nasogastric tube goes through your nose into your stomach and can be used to feed, (MORE)
In History

The Creation of a Religion: Islam

The religions of the world have helped define the society that exists today. Some of the largest religions in the world are Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, and Buddhis (MORE)
commented on this article
In Islam

What is Sufism?

Sufi Islam is a mystical tradition typically found nested within Islamic communities. Its adherents meet under the tutelage of masters of law and scholarship to further their (MORE)
1 person commented on this article
In Islam

The Wahhabi Movement

Islam, like Christianity, is composed of different denominations, subgroups that branch from the traditional religion. Sunni and Shia are the two major Islamic branches. The W (MORE)
In Islam

Important Islamic Scriptures

Among the most important Islamic scriptures, the Qur'an holds the most significance to all Muslims. This is simply because the Qur'an is the most scared of all texts to the Mu (MORE)
1 person commented on this article

Muslim, Woman, Feminist: Where Does the Clothing Fit In?

There are numerous reasons why a person may choose to dress in the manner that she does, and for the Muslim woman, that is also true. And while those reasons can range anywher (MORE)

Katuruan ng Islam?

  What is Islam?: The name of the religion is Islam, which comes from an Arabic root word meaning "peace" and "submission." Islam teaches that one can only find peace in o (MORE)

Ano ang 13 kasanayan sa pag aaral ng araling panlipunan?

1.pagbasa ng pahapyaw 2.pagatatala 3.pagbuo ng isang balangkas 4.PAGGAWA NG MAGANDANG ULAT 5.paglalagom 6.paggamit ng talalatinigan 7.paggamit ng insiklopedia 8.paggamit ng a (MORE)