What would you like to do?

Aral ng Islam?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

shahadah-pagpapahag ng kanilang damdaminRamadan-buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim
3 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

What are your thoughts on the battle between Gloria and Aleida over their maternal influence on Daya?

View Full Interview

What would you like to do?

In Uncategorized

What is the meaning of araling panlipunan?

ay isang katagang naglalarawan sa isang malawak ng mga pag-aaral sa iba't ibang larangan na kinakasangkutan ng nakaraan at kasalukuyang pakikipag-ugnayan at kaugalian ng mga t (MORE)

What would you like to do?

Araling panlipunan anu ang kahulugan ng heograpiya?

Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geographia. Ang geo ay nangangahulugang "lupa" samantalang ang graphein ay "sumulat". Samakatuwid, ang heograpiya ay nangan (MORE)

What would you like to do?

Aral ng Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan?

Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan Noong unang panahon ay may mag-asawang may mabuting pagpapasunuran at pagmamahalan. Sila'y sina Adlaw at Bulan. Nagkaanak sila ng m (MORE)

Gay Pride and Islam

Michael Moore started a hashtag #weareallmuslims. If you are confused as to why many Liberals in America are such stout supporters of Islam, but they persecute Christianity (MORE)

Natural Gas and Liquid Propane Appliances: Know the Difference

A common misconception that people have is presuming that all gas appliances use the same type of fuel; however, two types of gas exist for home appliances: natural gas (NG) a (MORE)

After Non-Muslim High School Girls Rock Hijabs to Fight Islamophobia, Muslim Women Speak Out

Some high school students are donning hijabs in an effort to combat Islamophobia and broaden understanding among cultures. But not all Muslim women think this is the right app (MORE)

"Freedom Is More Powerful Than Fear"

Recently President Barack Obama stated, "Freedom is more powerful than fear."In spite of the extremism going on around our world today stars of all belief systems have aligned (MORE)

What would you like to do?

Katuruan ng Islam?

  What is Islam?: The name of the religion is Islam, which comes from an Arabic root word meaning "peace" and "submission." Islam teaches that one can only find peace in o (MORE)

What would you like to do?

Ano ang 13 kasanayan sa pag aaral ng araling panlipunan?

1.pagbasa ng pahapyaw 2.pagatatala 3.pagbuo ng isang balangkas 4.PAGGAWA NG MAGANDANG ULAT 5.paglalagom 6.paggamit ng talalatinigan 7.paggamit ng insiklopedia 8.paggamit ng a (MORE)