Bakit tinawag na panahon ng kadiliman sa panahon ng ikalawang republika ng pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

dahil panahon ito ng gera
9 people found this useful

Dula sa panahon ng amerikano?

Walang Sugat ni Severino Reyes Kahapon, Ngayon, at Bukas ni Aurelio Tolentino and Maria Cristina Atienza

Panahon ng bagong bato sa Pilipinas?

ang kahalagahan ng bagong bato ay nagpapahalaga saatin Ang Panahon ng Bato o Stone Age [ Ingles ] ay isang malawak na kapanahunang prehestoriko (bago sumapit ang nasus