What would you like to do?

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Manuel L. Quezon died because of Tuberculosis.
8 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga programa at proyekto ni manuel l quezon?

  Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang programa sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan

Ano kinamatay ni manuel l quezon?

Nagkasakit ng tuberkulosis si Quezon at namatay sa Saranac Lake, Franklin County, New York noong Agosto 1, 1944 sa edad na 66.[1] Unang inilibing ang kanyang labi sa Arlington

Ni manuel l quezon?

si manuel luis quezon y molina ay ipinanganak  saBaler, sa lalawigan ng Tayabas (tinatawag na  ngayong Aurora) noong Agosto 19, 1878.Nagtapos siya ng  pag-aaral mula saCole