What would you like to do?

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?
Manuel L. Quezon died because of Tuberculosis.
+ 12 others found this useful
Thanks for the feedback!

Buod ng talambuhay ni manuel L QUEZON?

Please move this Q/A to the Filipino/Tagalog site.

Mga programa at proyekto ni manuel l quezon?

  Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang programa sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan

Who is the grandfather of Manuel L. Quezon?

Fr. Jose Urbina de Esparragosa (March 19, 1810- March 2, 1863), the Franciscan parish priest of Baler, Tayabas (now Aurora) who arrived in 1840 from Esparragosa de la Serena,