What would you like to do?

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Manuel L. Quezon died because of Tuberculosis.
8 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga detalye kay manuel l Quezon ni manuel l Quezonyes?

Manuel Luis Quezon Molina was the president of the Philippines from 1935 to 1944 and the first senate president elected to the presidency. He was a half Filipino and half Span

Mga programa at proyekto ni manuel l quezon?

  Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang programa sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan

Ni manuel l quezon?

si manuel luis quezon y molina ay ipinanganak  saBaler, sa lalawigan ng Tayabas (tinatawag na  ngayong Aurora) noong Agosto 19, 1878.Nagtapos siya ng  pag-aaral mula saCole