Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Manuel L. Quezon died because of Tuberculosis.
8 people found this useful

Mga detalye kay manuel l Quezon ni manuel l Quezonyes?

Manuel Luis Quezon Molina was the president of the Philippines from 1935 to 1944 and the first senate president elected to the presidency. He was a half Filipino and half Span

Mga programa at proyekto ni manuel l quezon?

\nNoong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang programa sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan sa

Ano kinamatay ni manuel l quezon?

Nagkasakit ng tuberkulosis si Quezon at namatay sa Saranac Lake, Franklin County, New York noong Agosto 1, 1944 sa edad na 66.[1] Unang inilibing ang kanyang labi sa Arlington

Ni manuel l quezon?

si manuel luis quezon y molina ay ipinanganaksa Baler , sa lalawigan ng Tayabas (tinatawag nangayong Aurora ) noong Agosto 19, 1878.Nagtapos siya ngpag-aaral mula sa Colegio