What would you like to do?

Halimbawa ng di tuwirang pagtatanim?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

kamatis,kalamansi,rambutan,lansones,mangga,kataka-taka,talong,kalabasa at iba pa ay mga halimbawa ng di-tuwirang pagtatanim

Mozeal!~
11 people found this useful
Thanks for the feedback!

Halimbawa ng sugnay na di-makapag-iisa?

ang sugnay na di-makapagiisa ay tinatawag din na malayang sugnay. Mga halimbawa:1.sisiyap-siyapang mga inakay sapagkat namatay ang inahin. 2.Iwasan ang polusyon upang makalig

Mga halimbawa ng tuwiran at di tuwirang layon?

hal. Si Ana ay bumili ng gamot para sa kanyang ina na maysakit ang tuwirang layon ay ng gamot sumasagot sa tanong na ano at tumatanggap sa panaguri ng bumili and di tuwirang l

Halimbawa ng lokomotor at di-lokomotor?

Ang kilos lokomotor ay umaalis sa kanilang pwesto halimbawa nito ay: paglakad pagtalon paalis pagikot-ikot pagbaloktot pag yugyug pagtaas pagbaba pagbatak pagtulak pag-iindayo

Mga halimbawa ng tuwiran at di tuwirang pagtatanim?

TUWIRANG PAGTATANIM   ITO UNG MGA HALAMANG TIDIREKTANG ITATANIM SA LUPA..   TULAD NG MGA..   TUWIRAN:   LABANOS   PATOLA   SILI   KALABASA