What would you like to do?

Halimbawa ng maikling kwento?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

sfdsgtrm jfl
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga uri ng maikling kwento?

" pakikipagsapalarang maromansa madulang pangyayari kwentong Nagsasalaysay kwentong pangkatauhan kwentong katutubong kulay kwentong sikolohiko kwentong talino kwenton

Halimbawa ng maikling talumpati?

Muling Maging Dakila Ferdinand MarcosSa araw na ito, animnapu't siyam na taon na ang nakalipas, namatay ang isang batang bayani at propeta ng ating lipi sa kanyang minamahal n

Mga halimbawa ng maikling talumpati?

Talumpati ni Andres Bonifacio: Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa tinub'ang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wal

Maikling kwento ng palaka at uwang?

Matahimik at masayang namumuhay sina Palaka, Gagamba at Susuhong sa lugar na iyon nang biglang dumating si Uwang. Hindi lamang matakaw ito sa pagkain ng dahon at maingay ang u

Halimbawa ng isang maikling dula?

Lubos po akong nagpapasalamat sa aking mga guro sa kanilang pagmamahal na ibinigay sa amin. Sa aking mga kaklase sa kanilang pagbibigay pahintulot na i-published ang kanilang

Halimbawa ng maikling kwento Ang Matalik Kong Kaibigan?

ANG MATALIK KONG KAIBIGAN     Tulad ng nakagawi-an kong gawin, pagkarating ko sa bahay mula sa paaralan, hinanap ko ang pahayagan. Ipinatong ko ang pagod kong paa