Halimbawa ng matalinhagang salita?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

taingang kawali
20 people found this useful

Halimbawa ng tambalang na salita?

ang tambalang salita ay dalawang makagkaibang salitang pinagsama upang makabuo ng bagong kahulugan. halimbawa akyat-bahay, madaling-araw, balik,aral.

Halimbawa ng payak na salita?

Si peter ay nagluluto ng hapunan . kilalang-kilala, . dali dali . anu-ano . sinu-sino . saan-saan . sasakyan . tatakbo . lalakad . papalarin . papatayin .

Mga halimbawa ng tambalang salita?

nagasgasang-bulsa = malaki ang nagastos anak-dalita = mahirap bungang tulog = panaginip butot-balat = payat na payat dilang-anghel = nagsasabi ng totoo gintong-kutsara = maya

Halimbawa ng matatalinhagang salita?

1. butas ang bulsa - walang pera 2. ilaw ng tahanan - ina 3. kalog na ng baba - nilalamig 4. alimuom - tsismis 5. bahag ang buntot - duwag 6. ikurus sa noo - tandaan 7. bukas