What would you like to do?

Halimbawa ng matalinhagang salita?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Halimbawa ng matalinhagang salita?
taingang kawali
+ 23 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Which portrayal of a global apocalypse is more realistic, "Dawn of the Planet of the Apes" or "The Last Ship" and why?

View Full Interview

Halimbawa ng matatalinhagang salita?

  1. butas ang bulsa - walang pera  2. ilaw ng tahanan - ina  3. kalog na ng baba - nilalamig  4. alimuom - tsismis  5. bahag ang buntot - duwag 

Halimbawa ng tambalang na salita?

ang tambalang salita ay dalawang makagkaibang salitang pinagsama upang makabuo ng bagong kahulugan. halimbawa akyat-bahay, madaling-araw, balik,aral.
Limang halimbawa ng matalinhaga salita?

Limang halimbawa ng matalinhaga salita?

pabalat bunga/paimbabaw kisap mata/iglap halos liparin/ htik na hitik/marami pagsudunog ng kilay/pagsisipag sa pag-aaral

Mga halimbawa ng bigkas ng salita?

Malumay-ulap, tubo, baso, oso, ulam, keso Malumi-panyo, tubo, gusali, sapa, tabo Mabilis-buhok, kamay, bibig, damit Maragsa- bansa, puti, gawa, Madla,

Mga halimbawa ng tambalang salita?

nagasgasang-bulsa = malaki ang nagastos anak-dalita = mahirap bungang tulog = panaginip butot-balat = payat na payat dilang-anghel = nagsasabi ng totoo gintong-kutsara = maya

Halimbawa ng inuulit na salita?

 kilalang-kilala, dali dali anu-ano sinu-sino saan-saan sasakyan tatakbo lalakad papalarin papatayin kakainin iinumin tatahiin sasampalin susuntu