What would you like to do?

Halimbawa ng matalinhagang salita?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Halimbawa ng matalinhagang salita?
taingang kawali
23 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You began your career as a street performer in Santa Monica. What was that experience like?

View Full Interview

Halimbawa ng tambalang na salita?

ang tambalang salita ay dalawang makagkaibang salitang pinagsama upang makabuo ng bagong kahulugan. halimbawa akyat-bahay, madaling-araw, balik,aral.

Mga halimbawa ng bigkas ng salita?

Malumay-ulap, tubo, baso, oso, ulam, keso Malumi-panyo, tubo, gusali, sapa, tabo Mabilis-buhok, kamay, bibig, damit Maragsa- bansa, puti, gawa, Madla,

Mga halimbawa ng tambalang salita?

nagasgasang-bulsa = malaki ang nagastos anak-dalita = mahirap bungang tulog = panaginip butot-balat = payat na payat dilang-anghel = nagsasabi ng totoo gintong-kutsara = maya