What would you like to do?

Halimbawa ng mga salawikain?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

tagilid ang bangka
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng salawikain at paliwanag nito?

Salawikain: Gawa ng pagkabata,   dala hanggang pagtanda.   Paliwanag: Dapat tayong maging mabait lagi lalo na kapag  tayo'y bata pa dahil itong asal ay madadala natin

Mga halimbawa ng salawikain at kahulugan sa tagalog?

  -Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.   -Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sa bandang huli ay humahantong din ito sa

Halimbawa ng mga panlapi?

mag,nag,pag,ma,an,in halimbawa salitang -ugat ay ganda plus unlaping "ma" magiging maganda