What would you like to do?

Halimbawa ng slogan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang batang malusog ay malawak ang kaisipan....................
=aLiAh JaNe=
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Halimbawa ng slogan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan?

 Ang basurang itinapon kung saan saan, pag bumagyo at bumaha, asahang babalik din sa iyo.  Mga kabundukaý pangalagaan, kalikasaý aalagaan ka rin.  Alagaan ang dagat

Halimbawa ng mga slogan?

Pagkain ng Gulay Ugaliin,Araw-araw itong ihain....