What would you like to do?

Halimbawa ng tangway?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ambot nangutana gani o
Thanks for the feedback!

Halimbawa ng batas ng barangay?

Ano ba kayo?? ako nga nagtatanong ng tanong na ito ako pamagsasagot! hay nako, wala itong silbi! ang ibang sagot ay hindimakatotohanan! hay di ko na susuportahan ang WikiAnswe

Magbigay ng halimbawa ng balagtasan?

DAPAT BA O HINDI DAPAT SUMUKO SA PROBLEMA        Lakambini:   Mainit na umaga sa inyo bayan!   Tao! makinig at inyong tutunghayan   Isang napakaini