Iba pang halmbawa ng tulang pastoral?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

halimbawa ng tagalog na tula ng pastoral
1 person found this useful

Ano ang halimbawa ng tulang pastoral?

Bayani ng Bukid Ako'y magsasakang bayani ng bukid Sandata'y araro matapang sa init Hindi natatakot kahit na sa lamig Sa buong maghapon gumagawang pilit. Ang kaibigan ko ay si

Ang kaugnayan ng iba pang agham panlipunan sa ekonomiks?

Antropolohiya- ito ay isang sistematikong pag-aaral ng pinagmulan, ebolusyon at kultura ng Tao. Tulad ng isang siyentista ang mga antrologo ay nagsisiyasat sa mga pangkalahata
In Mga tanong sa Tagalog

Iba pang mga halimbawa ng salitang balbal?

1. tipar . handaan . 2. yosi . sigarilyo . 3. gasmati . matigas . 4. Noypi . Pinoy . 5. isnab . Hindi pinansin . 6. barbero . Hindi seryosoh
In Mga tanong sa Tagalog

Iba pang halimbawa ng personipikasyon?

Umiyak ang kandila. Ngumiti ang rosas ng umulan. Matiisin ang mga upuan. Umiyak ang mga ulap. Kumindat ang sasakyan sa akin. Nagagalit ang araw. Hinahalikan ng araw ang