Ilang linggo bago maramdaman ang sintomas ng pagbubuntis?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

pangalawang buwan ng pagbubuntis ay makakramdam na ng sintomas kagaya ng nausea at vomiting,craving at pagka sensitive sa pangangamoy.Pero may mga iba din na halos walang nararamdamang sintomas maliban lang sa paglaki ng tyan at pagkawala ng regla
5 people found this useful

Ekonomiya ng pilipinas bago dumating ang kastila?

bago dumating ang kastila, may ekonomiya na ang pilipinas. tayo ay nangaso, nangisda, nagtanim nga palay at nakipag-kalakalan na tayo sa iba pang mga bansa gaya ng tsina at In

Ano ang sintomas ng pagbubuntis?

1. Di pagkakaroon ng regla 2. pagduduwal 3. pagkahilo sa umaga 4. masilan sa pang-amoy at sa pagkain 5. emotional instability 6. paglaki ng tiyan 7. morning sickness 8. pagigi