What would you like to do?

Kahulugan ng klima?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang klima ay ang paghahalu-halo ng mga elemento sa panahon sa isang partikular na lugar.
Thanks for the feedback!

Ano ang pagkaka iba ng klima at panahon?

Ang Klima ay tumutukoy sa pangmatagalang lagay ng panahon. Ang Panahon ay ang pabagu-bagong lagay ng atmospera sa isang partikular na lugar.

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub

Ano ang kaibahan ng klima sa panahon?

  ang klima nag mumula lamang sa isang lugar sa man tala ang panahon ay sakop ang buong lugar :)  

Mga klima sa mga rehiyon ng asya?

ibat iba ang klima s asya kz depende ito s uri ng latitud, katulad ng pilipinas n nsa mababang latitud kya 2 uri lng ng panahon tag;ulan at tag araw kabilang ito s mga bansang

Mga uri ng klima sa pilipinas?

unang uri-may dalawang tiyak nauri:tuyo mula nobyenbre hangang abril;basa mula mayo hangang oktubre ikalawang uri-walang panahong tuyo.pinakamaulann lung nobyenbre hanggang en