Liham ng Pagbili o Pag-order ng Bilihin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mababang Paaralan ng Abad Santos
Rizal St.,Paranaque

Marso 15 .1999

Gng.Paula Reyes
Adoracion Flower Shop
12 Rizal Avenue,Mnila

Gng.Paula Reyes:

Mangyari lamang pong padalhan ninyo kaming sumusunod na Bulaklak na aming kailangan sa pagtatapos sa Sabado,Marso 21,1999:
2 Dosenang gladiohang dilaw
1 Dosenang Puting Rosas
2 Dosenang African Daisy
2 Basket na dekorasyong bulaklak
Kalakip po rito ang Money Order na isang Libong piso ($1,000 00) Ang Karagdagang Kabayaran ay ibibigay po pagtanggap ng mga bulaklak.

Sumasainyo,

Linda Bueno
47 people found this useful

3 anyo ng liham?

1. liham pangkaibigan. 2. lihaham pangangalakal. 3. liham paanyaya. 1. liham pangkaibigan. 2. lihaham pangangalakal. 3. liham paanyaya

Halimbawa ng liham transmital o endorsment?

Charles Taylor 4511 John Tyler Highway, Williamsburg, VA, Estados Unidos (757) 564-3955 Petsa: Oktubre 15, 2008 Linda Robinson pagpasok Coordinator VirginiaUniversity 918 Em

Halimbawa ng liham pangangalakal?

Mary Grace Garciano Setyembre 3,1995 G. Arsenio L. Cruz Personnel officer LJF Publishing House 234 Sampaguita St.,Mandaluyong City Mahal kong G. Cruz: Ito po ay

Halimbawa ng liham paanyaya?

LIHAM_PAANYAYA"> LIHAM PAANYAYA . House No.2314,St.Kayamanan . Bagong Bantay ,Lungsod ng Quezon . Ika-9 ng Desyembre . Mahal kong Claridad, Kamusta ka na diyan?

Sample ng liham Pangangalakal?

Hazel Ann Villar Setyembre 3,1995 Gng. Maria Christina Villar Manager LJF Publishing House 234 Sampaguita St.,Mandaluyong City Mahal kong Gng. Villar: Ito po ay bi

Mga uri ng liham?

1.liham pangkaibigan 2.liham pangangalakal 3.liham paanyaya 4.liham paghingi ng paumanhin 5.liham pagtanggi 6.liham ng pagmamahal 7.liham pamama-alam