Maikling talumpati ni Jose p laurel?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

wala pod ko kabalo
1 person found this useful

What are the achievements of Jose P Laurel?

Jose P.Laurel organized KALIBAPI which stands for Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas. He also declared Martial Law in 1944. He and his family developed the establ

Mga nagawa ni Jose p laurel?

humanga ang mga tao sa kakayhan ng ating pangulong laurel dahilsa kanyang pagmamahal sa bansang pilipinas na talagang minahal niyang sobra-sobra. . FROM BOUTCHLYN DAHIM^_^

Mga programa at proyekto ni Jose p laurel?

naglalaglag kayo ..................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>

Halimbawa ng maikling talumpati?

Muling Maging Dakila Ferdinand Marcos Sa araw na ito, animnapu't siyam na taon na ang nakalipas, namatay ang isang batang bayani at propeta ng ating lipi sa kanyang minamahal

Maikling talumpati sa edukasyon?

Kailangan ng edukasyon ng buong bayan Ng mga isyu at usaping pangkalikasan Sa gayo'y mamulat ang maraming mamamayan Na ang kalikasan pala'y dapat alagaan. Tayong mga dumadalo

Talambuhay ni Jose p laurel?

Si José Paciano Laurel y García (Marso 9, 1891 - Nobyembre 6, 1959)ay ang ikatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Oktubre 14, 1943-- Agosto 17, 1945) sa ilalim ng mg