What would you like to do?

Mga halimbawa ng dulang hapon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bogo kah
54 people found this useful
Thanks for the feedback!

Impluwensya ng mga hapones?

Napakiliala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat.......at ang mga pagkain at mga manga at pelikula .

Mga halimbawa ng pamahiin?

kapag gabi na at umalulung ang aso ng lagpas ng 3 alulung ibig sabihin nun ay may aswang o mga engkanto

Mga halimbawa ng talaarawan?

Mahal kong Talaarawan, Maganda at maayos naman ang aking umaga ngayon dahil maaga akong nakapunta sa paaralan.Pero bago ako pumasok sa paaralan,naligo muna ako, nagbihis ng