What would you like to do?

Mga halimbawa ng dulang hapon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bogo kah
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng unlapi?

naglaba umawit maganda maligaya umabang nagsulat maliksi umasa nagtulog mainit by: Marianne Rose Abang Jaro 1 Elementary School

Halimbawa ng mga panlapi?

mag,nag,pag,ma,an,in halimbawa salitang -ugat ay ganda plus unlaping "ma" magiging maganda

Impluwensya ng mga hapones?

    Napakiliala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat.......at ang mga pagkain at mga manga at pelikula