What would you like to do?

Mga kontribusyon ng mga tribo sa mesopotamia?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ilan sa mahahalagang kontribusyon ng Mesopotamia ay may kinalaman sa paraan ng pagsulat, transportasyon at kalakalan, matematika, astronomiya, relihiyon, batas, at iba pa.
+ 15 others found this useful
Thanks for the feedback!

Kontribusyon ng mga akkadian?

  Ang Lost-wax Casting o ang paggamit ng bronze sa paggawa ng mga iba't ibang mga gamit.

Sino sino ang mga ekonomista at mga nagong kontribusyon nila sa larangan ng ekonomiks?

David Hume- nagpapatupad ng "Gold-Flow Mechanism". Colbert-Ministro ng panalopi ni Haring Louise XIVna sabi na angagrikultura ang tanging pinagmulan ng pang ekonomikong kal