What would you like to do?

Mga larawan ng kagamitan sa paghahalaman?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

piko
asarol
pala
kalaykay
itak
Thanks for the feedback!

Larawan ng mga aeta sa pilipinas?

Mga Larawan ng mga aete sa pilipinas??

Larawan ng mga tauhan sa florante at Laura?

Florante, Laura, Adolfo, Duke Briseo, Reyna Floresca, Haring Linceo

Mga kagamitan ng Malay?

ang mga kagamitan ng malay ay mga espada

Mga kasangkapan sa paghahalaman?

Gloves * Rake * Hoe * Shovel * Spade * Trowel * Pruner * Pruning Saw * Sprinkler * Garden Hose * Lawn Mower * Edger * Weedeater - gas or electric * B

Mga kagamitan ng arabe?

Si Marwin, Si Criscebeth, Si johnson ,Si Anet