Mga larawan ng kagamitan sa paghahalaman?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

piko
asarol
pala
kalaykay
itak
14 people found this useful

Mga kasangkapan sa paghahalaman?

Gloves * Rake * Hoe * Shovel * Spade * Trowel * Pruner * Pruning Saw * Sprinkler * Garden Hose * Lawn Mower * Edger * Weedeater - gas or electric *

Ano ang mga kagamitan sa paghahalaman o pagtatanim?

Sa paghahalaman, mayroong tayong mga inihahandang mga kagamitan. Ito ay ating inihahanda upang lalong mapabilis ang ating paghahalaman.Ito ang ilang mga halimbawa ng kagamitan