What would you like to do?

Mga larawan ng kagamitan sa paghahalaman?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga larawan ng kagamitan sa paghahalaman?
piko
asarol
pala
kalaykay
itak
+ 241 others found this useful
Thanks for the feedback!

Larawan ng mga aeta sa pilipinas?

Mga Larawan ng mga aete sa pilipinas??
Larawan ng mga anyong tubig sa asya?

Larawan ng mga anyong tubig sa asya?

ano ang mga pangalan ng anyong tubig

Mga larawan ng mga kasangkapan sa paghahalaman?

Isa lang ang ibibigay ko sorry kasi may larawan ang lalagay ko! Trowel - isang kagamitan sa paghahalaman

Mga kasangkapan sa paghahalaman?

Gloves * Rake * Hoe * Shovel * Spade * Trowel * Pruner * Pruning Saw * Sprinkler * Garden Hose * Lawn Mower * Edger * Weedeater - gas or electric * B