What would you like to do?

Mga makasaysayang pook sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang mga makasaysayang pook sa Pilipinas ay Rizal Park, Magellan's Cross, Malacanang Palace, Fort Santiago, Quiapo Church, Vigan at marami pang iba.
+ 66 others found this useful
Thanks for the feedback!

Makasaysayang pook sa mindanao?

Dambana ng DapitanKarim Ul-Makdum Mosque Dambana ng Kagitingan - Sa Dambana ng Dapitan sa Zamboanga del Norte itinapon si Jose Rizal ng mga Español noong 1892. Dito niya in

Mga makasaysayang pook sa mindanao?

Dambana ng DapitanKarim Ul-Makdum Mosque Dambana ng Kagitingan - Sa Dambana ng Dapitan sa Zamboanga del Norte itinapon si Jose Rizal ng mga Español noong 1892. Dito niya ino

Mga halimbawa ng mga ilog sa pilipinas?

 Ilog Agno   Ilog Agus   Ilog Agusan   Ilog Cagayan   Ilog Marikina   Ilog Pasig   Ilog Siniloan   Ilog Mal

Mga produkto na ginagawa sa pilipinas?

ito ang kapok-ginagawang unan,kama at sofa o sopa. sa Visayas naman ay pinakamalaking taniman ng tubo(Negros Occidental).maguey-tumubo sa Cebu ang hibla ay ginawang lubid.

Mga produkto sa pilipinas?

mga produkto ng pilipinas ay 1)banig aside from the answers already given.. ang pilipinas ay napakayaman din sa mga sumusunod na produkto... copra (the Philippines is he big