Mga naging pangulo ng Pilipinas simula kay garcia?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Carlos P Garcia (1957-1961)
Diosdado Magapagal (1961-1965)
Ferdinand Marcos (1965-1986)
Corazon Aquino (1986-1992)
Fidel V Ramos (1992-1998)
Joseph Estrada (1998-2001)
Gloria Magapagal-Arroyo (2001-2010)
Benigno Aquino III (2010-termino sa taong ito)

Umaasa ako na ito ay tumutulong sa iyo. Good luck at ingat ka!
2 people found this useful

Mga programa ng naging pangulo ng pilipinas?

Ramon del Fierro Magsaysay Iniligtas ni Pangulong Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas. Ito ang kanyang pinakamahalagang nagawa. Pinigil niya ang paghihimagsik ng Huk o ng

Talambuhay ng mga pangulo sa pilipinas?

Si Corazon Aquino ay pinanganak noong January 25, 1933. Siya ay naging Presidente ng Pilipinas at sikat na tagapagtanggol ng demokrasya,kapayapaan, karapatang pamba

Sinu-sino ang mga naging pangulo ng Pilipinas?

AGUINALDO, Gen. Emilio QUEZON, Manuel Luis OSMENA, Sergio LAUREL, Jose P. ROXAS, Manuel QUIRINO, Elpidio MAGSAYSAY, Ramon GARCIA, Carlos P. MACAPAGAL, Diosdad