What would you like to do?

Mga pangkat etniko ng pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang mga pangkat etniko ay ibat-iba tulad na lang ng pangkat etniko sa luzo,visayas,at mindanao OK so the official trailer in "mga pngkat etniko" is there few leaving in Philippine's and there everywhere when you go to "tagalog" "Ilocos" and many more you see a "etniko" there leaving like other peoples there not a like in USA NEW YORK ETC. that's all i know because I'm only grade 6 my name is demie grace a dalogdog hope i help you.*******************************************************
+ 19 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang ibig sabihin ng Pangkat Etniko?

anG panGkat 3tnik0 aY anG tawaG sa mGa taonG saMa-saManG naniniRahan sa iSanG |uGaR Na May SaRiLinG wiKa,KauGaLiaN,tRadisyoN aY PaNiniwaLa.......Yun LanG .. ;)) ...Add nIo

Ano ang mga pangkat etniko sa Visayas?

waray, boholanon, magahak, cebuano, ilonggo, maranao, monobo, bisaya at badjao..  Iba't ibang Kasagutan:   1. Ang mga pangkat-etniko sa visayas ay ang boh

Anu-ano ang tatlong pangkat ng lipunan ng mga sinaunang mga Filipino sa Pilipinas?

Sa Luzon>Datu >Timawa o timagua >Alipin A. Kung Apat ang kailiangan:DatuMaharlikaTimawaAlipinB. Ang Dalawang Uri ng Alipin: Aliping namamahayAliping Saguiguilid Sa Mindana

Mga halimbawa ng mga ilog sa pilipinas?

 Ilog Agno   Ilog Agus   Ilog Agusan   Ilog Cagayan   Ilog Marikina   Ilog Pasig   Ilog Siniloan   Ilog Mal

Mga pangkat etniko na matatagpuan sa visayas?

Boholano  Cebuano  Ilonggo  Waray  Rombloanon  Hamtikanon  Bisaya  Aklanon  Badjao  ilonggo