What would you like to do?

Mga salitang may magkasingkahulugan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

 1. una-isa
 2. maganda-marikit
10 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga salitang patambisidyoma?

hello po, . ang mga halimbawa ng mga salitang patambis/idyoma may kahulugang salita. 1.agaw buhay-maghihingalo 2.buntot aso- sunod ng sunod 3.ilaw ng tahanan-ina 4h

100 salitang magkasingkahulugan?

tunay-totoo  kasiyahan-kagalakan   kapalit-katumbas   kahinaan-kakulangan   tama-tumpak   maliit-pandak   presko-sariwa   silid-kwarto 

Mga salitang banyaga?

Espesyal Espiritu eskuwela aberia = aberya Miercoles = Miyerkoles evolucion = ebolusyon colegio = kolehiyo carruaje = karwahe cue

Mga halimbawa ng salitang may laguhan?

Laguhan - kapag makikita ang mga panlapi sa unahan, gitna at hulihan ng salita.  Halimbawa :  magdinuguan  pagsumikapan  ipagsumigawan  ipagtabuya