What would you like to do?

Mga salitang may magkasingkahulugan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

  1. una-isa
  2. maganda-marikit
11 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga salitang patambisidyoma?

hello po, . ang mga halimbawa ng mga salitang patambis/idyoma may kahulugang salita. 1.agaw buhay-maghihingalo 2.buntot aso- sunod ng sunod 3.ilaw ng tahanan-ina 4h

100 salitang magkasingkahulugan?

tunay-totoo kasiyahan-kagalakan kapalit-katumbas kahinaan-kakulangan tama-tumpak maliit-pandak presko-sariwa silid-kwarto aklat-libro masaya

Mga salitang banyaga?

Espesyal Espiritu eskuwela aberia = aberya Miercoles = Miyerkoles evolucion = ebolusyon colegio = kolehiyo carruaje = karwahe cue