Mga tungkulin at karapatan ng mga bata?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mamuhay sa isang tahimik at kaayaayang kapaligiran
To live in a peaceful community and wholesome environment

Magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at masiglang pangangatawan
To have adequate food and a healthy and active body

Mabigyan ng magandang edukasyon at mapaunlad ang potensyal
To obtain a good education and develop my potential

Bigyan ng mga pagkakataon upang maglaro at maglibang
To be given opportunities for play and leisure

Proteksyon mula sa pang-aabuso, pagsasamantala, kapabayaan, karahasan, at panganib
To be protected against abuse, exploitation, neglect, violence and danger

Ipangtanggol at bigyan ng tulong ng pamahalaan
To be defended and given assistance by the government

Malayang magpahayag ng pananaw
To be able to express my own views
48 people found this useful

10 karapatan ng mga manggagawa?

Answer sa lipunan dahil sa dakilang ginawa. 10. Karapatan ng isang manggagawa na magpahinga. 9. Karapatan ng isang manggagawa na makilala sa sariling paggawa

Mga karapatan tinatamasa ng pilipinas?

Ang Digmaang Malamig' (Ingles: Cold War , Ruso : Холодная война) ay isang digmaan na nangyari pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pand

Mga karapatan ng tao ng pilipinas?

. karapatang maka pag SEX. .karapatang maka pag JAKOL .karapatang aki pag FRENCH KISS .karapatang makapanood ng PORN mali ito

Anu-ano ang karapatan ng mga kababaihan?

maraming mga karapatan ang kababaihan tulad nito *pagaalaga *pagdidisisyon *paglalaganap *pagsasalita/pinagsasabihan *atbp. ganyan karami ang kahalagahan ng babae

Ano ang karapatan ng mga bata?

Every child have rights. 1. Right to be born 2. Right to have a family that will take care of them 3. Right to receive a good education 4. Right to expand their opportunitie